bulgaria flag

Исторически музей – Експозиция „Възраждане” (Къща „Георгиади”)

Историческият музей в Пловдив се представя с 4 големи отдела, създадени в различни години и обединени през 1993 г. Те проследяват историческото минало на Пловдив и Пловдивския край от ранноосманския период (ХV-ХVІІ в.) до съвремието. Експозиция „Българските земи през ХV – ХІХ век и епохата на Българското Възраждане” е създадена през 1954 г. и се помещава в къщата на богатия пловдивски търговец Димитър Георгиади. Построена е от родопския майстор хаджи Георги Хаджийски през 1848 г. Експозицията представя ранноосманския период (ХV – ХVІІ в.) и съпротивата на местното население срещу чуждото владичество. Отделено е по-специално внимание на епохата на Възраждането. В отделни зали могат да се видят документи, лични вещи и ценности, свързани с големите личности на града. Проследено е развитието на национално-освободителното движение, оглавявано от Раковски, Левски и Ботев. Салонът и стаите на втория етаж впечатляват с оригинални резбарски разработки и богата декоративна стенопис.

Хисар капия
Около крепостната порта Хисар капия през вековете се е изградил уникален архитектурно-исторически ансамбъл, един от символите на Пловдив. На това място портата съществува от дълбока древност. Под нивото на уличната настилка (калдъръма) се намират основи, датиращи от римската епоха, вероятно от ІІ век. Сегашният вид определя доминираща средновековна преправка от ХІІ – ХІV век. Над външната арка на свода добре личи градеж, характерен с ограждането на всеки камък с парчета червена тухла, споени с бял хоросан – нещо типично за българското строително майсторство от периода на Втората българска държава. През Възраждането и в началото на ХХ век портата е претърпяла нови преустройства с цел да се предпази от срутване. Северно от крепостния вход се виждат основите на старата крепостна стена, също преустроена във височина през периода ХІІ – ХІV в. Този градеж е използван за основа на голямата възрожденска къща на Куюмджиоглу, която с величествения си корпус се надвесва над Хисар капия. На юг крепостната стена потъва в недрата на високото дворно пространство на църквата „Св. св. Константин и Елена”. От външната страна на източната порта е оформен малък живописен площад, обрамчен от църковните оградни зидове, фасада на Куюмджиевата къща и главната фасада на дома на Димитър Георгиади.
To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.
england flag

House of Balabanov

House of Georgiadi, home of the historic museum’s “Revival” exposition The historic museum of Plovdiv has 4 big departments founded at different times and unified in 1993. They follow the historical past of the Plovdiv city and suareuxr from early Ottoman period (15th to 17th century) up to 20th century and present-day life. The exposition named “The Bulgarian lands from 15th to 19 th century and the epoch of Bulgarian National Revival” created in 1954 can be seen in the house of the rich Plovdiv merchant, Dimitar Georgiadi. That house was built by Rhodope master-builder, Hadjo Georgi Hadjiyski in 1848. The exposition represents the early Ottoman period (15th to 17th century) and the resistance of the local population against alien rule. Special attention is paid to the epoch of the National Revival. In certain halls one can see documents, personal belongings and valuables associated with the great men of the city. The development of the national liberation movement run by Rakovski, Levski and Botev is followed very closely. The saloon and rooms on the second floor impress with original wood-carving designs and rich decorative wall-painting.

Hisar Kapiya
There is a unique architectural and historic ensemble formed round the fortified gate in the course of many centuries. The item is among the significant symbols of Plovdiv. The gate has been existing in this same place since the very old days. Under the level of the cobble-stone street pavement there are bases laid in Roman times, probably in the second century. Nowadays the place exhibits momentous reconstructions made from 12th to 14th century. Above its outdoor arch the vault clearly displays a building style characterized by the enclosing of every stone within pieces of red brick welded together with white mortar-something typical of the Bulgarian building mastery of the second Bulgarian country period. During the Revival and at the beginning of 20th century the gate was subject to new reconstructions aimed at preventing its destruction. North of the fortified entrance lie the foundations of the old fortified wall whose height also undergoes some changes between the 12th and 14th century. This construction is used for the foundation of the big Revival house, belonging to Kuyumdjioglu, whose imposing body inclines over Nisar Kapiya. In the south the fortified wall sinks into the high church yard of St. St. Konstantin and Elena Church. On the outside of the eastern gate is a small picturesque square enclosed between the church fence walls, the façade of Kuyumdjiev’s house and the main façade of the home of Dimitar Georgiadi
Virtual Tour by BV Studio | Assembled by Pixelmind Studio & Delta Ti